وبلاگ اطلاع رسانی حمیدرضا قره چاهی جهت دانشجویان مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

  فرمهای مربوط به مرحله تصویب پروپزال و بعد از آن

 • فرم پروپوزال همراه با فرم تعهدنامه دانشجو و اساتید راهنما و مشاور ( مجموعه فرم های1) (DOC
 • اخذ رسید ثبت پایان نامه از سایت ایران داک (www.irandoc.ac.ir) مانند نمونه (فرم2) (DOC)
 • فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه (فرم های 3) (DOC)
 •  آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری (فرم های شماره 4) (DOC)
    
 • فرمهای قبل از برگزاری جلسه دفاع
 • فرمهای لازم قبل از دفاع از پایان نامه (مجموعه فرمهای 5) (PDF)
  فرمهای مربوط به جلسه روز دفاع
 • فرمهای مربوط به جلسه روز دفاع و نمره پایان نامه (مجموعه فرمهای 6) (PDF)
         فرمهای بعد از جلسه دفاع
 • فرم اعلام آماده بودن پایان نامه جهت صحافی و فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت صحافی شده (مجموعه فرم های 7) (PDF)
         فرمهای خاص
 • جدول کمک هزینه پایان نامه و تشویقی مقاله (فرم 8) (PDF
 • فرم اصلاحات داوری (فرم شماره9) (ِDOC)
 • تعهد نامه و مجوز استفاده از فضا وتجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی توسط دانشجویان (فرم 12) ( PDF )

 • نکات ضروری آیین نامه آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی (آیین نامه 1)  (PDF)
 • شرایط لازم جهت احتساب نمره مقاله درنمره پایان نامه (آیین نامه 2) (PDF)